fredag 28. desember 2007

Jes. 55, 1-3

Jes. 55,1-3. Innbydelsen.

Dette er en veldig tekst, som konklusjon på kap.53-54. Nåden i Kristi gjerning er nok for alle syndere, sier kap. 53. Og i kap. 54 ser vi at all fornedring er blitt til herlighet. Kapittel 55 har så dette velige budskapet: Nåden må mottas, derfor kommer innbydelsen. Derfor må vi stansa ved det. Det sier noe om vår frelse.

1. Først: det må bli tørst.

Barn som eter slikkeri, blir ikke hungrige og de vil ikke ha vanlig mat. Verden døyver himmellengten hos mange. Mange ser ikke sin egen nød. De er som sovende barn i et brennende hus.)

--000

2.Kor. 4,4: Djevelen har forblindet folk.

Menn. er skapt til Gud, er utilfreds utan. Men mange søkjer andre stader. Finn dei fred?

Jes. 41,17: Dei arme og fattige leitar etter vatn, men det finst ikkje!

Må bli tørst: sjå si naud, vita kva som står på spel: di sjel i all æve. Kor skal du vera i æva?

- Til desse kjem kallet!

2. Gud gir ein veldig innbydelse. Kom 4 ganger. Gud opnar himmeldøra: her er plass.

Ofte i B.: Mat. 11,28: Kom, alle som strevar og har tungt å bera. Er det deg?

Luk.14,17:Kom, for nå er det ferdig, til bryllup og gjestebud.

Åp. 22,17: Anden og brura seier:Kom! Den siste invitasjon frå Jesus.

Innbyr fienden, dei som ikkje vil eller søker han. Gud oppsøker oss, leitar, ber oss venda om. Det er einaste utveg for syndaren.

For ingen spør etter Jesus. Rom. 3,11. Difor er alt nåde. Og dei som kjem: blir ikkje støytt ut, Joh.6, 37.

3. Kva Gud gir: mat, drikke, vin og melk.

Det treng me mest! Det viktigaste.

Me synest mykje er nødvendig. Kjøper alt me ser. Er me lukkelegare av det?

Gud seier: ein ting viktig: ei frelst sjel, plass i himlen, vera rede når Jesus kjem att.

Mat.16,26: Kva gagnar det eit menn. om det…

V. 2: alt anna verdilaust. Kvifor er de opptekne med det som ikkje tilfredsstiller, som ikkje hjelper deg til himlen? Folk strevar med det jordiske - og alt er nyttelaust.

"Ville alt som i dag er så viktig og stort, også da så betydningsfullt bli." når Jesus kjem.

Guds gave: Guds nåde,v.3. Ei evig pakt, Davids rike nåde, den visse.

= frelsa i Kristus. Den nye pakt på korset.

Den seier: Alt er betalt, ferdig, berre ta imot.

Det er nåde. Kvifor? Ein annan har betalt, det er ordna på førehand.

2.Kor.5,21: Jesus den syndfrie tok synda. Kjøpte ei evig rettferd - tilbys syndaren.

Kol.2,14: Han strauk ut skuldbrevet mot oss, som var skrive med bod, det som gjekk oss imot. Det tok han bort då han nagla det til krossen!

Golgata er grunne til vår frelse. Sikker, trygg, for alle som kjem.

(Vaska tavla - kan du finna bokstavane?)

Tit.2,11: Guds nåde er openberra til frelse for alle menn.

Ef.2,8: Av nåde er det frelste ved tru, og det ikkje av dykk sjølve, det er ei Guds gåve.

Guds ord er klårt, sikrare enn norske fjell.

Den Gud som var på Mose tid er likedan i dag. (Martin Sandve).

4. Korleis får eg det? Kan det bli mitt?

V. 3: (N.30: Bøy eders høre hit!) Høyr, så skal sjela dykkar leva. Noko med å høyra. Ikkje gjera, arbeida, bli betre, gi mykje. = farleg. Du kan bli farisear av å arbeida.

Men høyr: Om di synd, ditt fall, lovbrot - at du går fortapt om du døyr slik du er.

Og så høyr: om Jesu død, kors, blod, seier.

At alt gjorde han for deg.

Høyr evangeliet, ta imot i tru - og du er frelst.

Rom.10,17: Trua kjem av forkynninga. Du må høyra mykje, om du vil ha ei sterk tru.

Då får du alt gratis, av nåde. Og den er rik, nok for alle i heile verda. Davids rike nåde.

Ef. 1,8: Denne nåden har han gjeve oss i rikt mål-- v. 7: etter rikdommen av hans nåde.

Det tar aldri slutt, når aldri botten. Du kan rekna med eit hav av nåde og frelse og tilgivelse.

Guds rike er eit nåderike - heilt fram til himmelporten.

Difor står det: Søk Herren, v. 6.

Er det nokon her som vil søkja Gud og frelsa nå? Då er Jesus mellom oss. Du kan koma, gi det til kjenne, be om forbøn. Og Gud vil svara.

Ingen kommentarer: